Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע עבודות אחזקה בגשרים, קירות ומבני דרך בנתיבי איילון – כביש מס' 20 (הסכם מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
22/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה בגשרים, קירות ומבני דרך בכביש מס' 20 (דרך נתיבי איילון), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לעשרים וארבעה (24) חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה. לחברה ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותה של העבודה, הקשיים הכרוכים בביצועה, היקפה וחשיבותה, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 הן בסיווג 300ג' (2) והן בסיווג 100ג' (2);
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בשני הסיווגים הנ"ל.
2.3 בעל ניסיון, כקבלן ראשי, במהלך התקופה שהחל מיום 1 בינואר 2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע עבודות אחזקה ושיקום בגשרים, קירות ומבני דרך אחרים עבור גוף ציבורי בהיקף כספי קבלני מצטבר של לפחות 10 מיליון ₪ (קבלני, נומינאלי, לא כולל מע"מ).
למען הסר ספק מובהר, כי הדרישה הנה לניסיון הן באחזקת גשרים והן באחזקת מבנה דרך אחר.
הגדרות:
"מבנה דרך" – כמשמעו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
"גוף ציבורי" – רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, לרבות זכייני מערכות תחבורה.
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 200,000 ₪ כמפורט במסמכי המכרז.
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
2.7 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחירי כתב הכמויות וההפרש באחוזים בינה לבין ההצעה הכשרה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 8.5.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. סיור קבלנים יתקיים ביום 23.4.2017 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין את שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).