Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 51/19 למתן שירותי ייעוץ חשבונאי

תאריך פרסום המכרז 27.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
25.07.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
51/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ חשבונאי, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה למכרז מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:

 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
 • המציע הינו בעל ניסיון של 10 שנים רצופות לפחות במתן שירותי ייעוץ חשבונאי, החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 • לצורך ביצוע השירותים המציע מעסיק כחלק ממצבת עובדיו הקבועים (ביחסי עובד-מעסיק), רו"ח העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
  • בעל רישיון לראיית חשבון התקף על שמו מטעם מועצת רואי החשבון בישראל. למען הסר ספק יובהר כי הרישיון של רואה החשבון שיוצע צריך להיות בתוקף נכון ליום האחרון להגשת ההצעות במכרז;
  • בעל ניסיון בראיית חשבון, וזאת בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
  • במשך 3 שנים ברציפות החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, רו"ח:

·         העניק שירותי יעוץ חשבונאי ל- 2 חברות, ממשלתית ו/או ציבורית, הפועלות בתחום התשתיות לכל הפחות, בעלות מחזור שנתי ממוצע של 500 מיליון ש"ח לפחות כל חברה ובהיקף מצטבר של לפחות 500 שעות ייעוץ חשבונאי לכל חברה;

– לחילופין –

·         העניק שירותי ייעוץ חשבונאי לחברה ממשלתית אחת לפחות או לחברה ציבורית אחת לפחות, הפועלת בתחום התשתיות, בעלת מחזור שנתי ממוצע של 500 מיליון ש"ח לפחות ובהיקף מצטבר של לפחות 1,000 שעות ייעוץ חשבונאי.

 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 25.7 עד השעה 12:00 בצהריים.
 4. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 5. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).