Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 73/19 למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום ליווי הפקעות במקרקעין לרבות תביעות פיצויי הפקעה ותביעות לירידת ערך

תאריך פרסום המכרז 28.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
73/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום ליווי הפקעות במקרקעין לרבות תביעות פיצויי הפקעה ותביעות לירידת ערך, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים ובכפוף לקבלת אישור מרשות החברות הממשלתיות. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת ובכפוף לקבלת אישור מרשות החברות הממשלתיות.
 2. תנאי סף:

לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר, נכון למועד הגשת ההצעות:

תנאי סף למציע:

 • המציע הינו משרד עורכי דין רשום בישראל כתאגיד או כעוסק מורשה והמעסיק, לכל הפחות, 5 עורכי דין.
 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה (ככל שהמציע מאוגד כחברה – אינו עומד בפני חדלות פירעון).
 • המציע בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תנאי סף לצוות הליבה / אנשי המפתח:

לצורך ביצוע השירותים, יידרש המציע להעמיד אנשי צוות מקצועיים קבועים בהתאם למפורט להלן (להלן: "צוות הליבה" ו/ או "אנשי המפתח"). אנשי הצוות שיוצעו ע"י המציע במסגרת הצעתו למכרז יהיו אנשי הצוות אשר יעניקו את השירותים דרך קבע ויהיו מעורבים בעבודה מול באופן שוטף (כקבוע בהוראות ההסכם לא יתאפשר שינוי בהרכב אנשי הצוות אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה). אנשי המפתח יידרשו לעמוד בכל דרישות החובה המצטברות הבאות (תשומת לב המציעים להגדרות המונחים בחוברת תנאי המכרז):

 • השותף המוביל – נדרש שיתקיימו לגביו כלל הדרישות המפורטות בסעיפים להלן:
  • עו"ד במעמד של שותף במשרד המציע במועד ההגשה, בעל ניסיון קודם כעו"ד בתחום דיני התכנון והבנייה, בתביעות פיצויי הפקעה ובתביעות ירידת ערך, בתקופה שמיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות.
  • ליווה במהלך התקופה שמיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות 2 הליכים סטטוטוריים של תכנית דרך או תכנית לתשתית לאומית או תכנית הכוללת דרך, כהגדרת מונחים אלה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
  • בתקופה שמיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ייצג גוף/ים מוכר/ים, לצורך ליווי של לפחות שני פרויקטי הפקעה, שכל אחד מהם כלל לפחות 60 חלקות שהופקעו ונתפסו.
  • בתקופה שמיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ייצג גוף מוכר בלפחות 10 תביעות פיצויי הפקעה ו – 3 תביעות ירידת ערך.
 • עורכי דין נוספים – נדרש שיתקיימו לגביהם הדרישות כמפורט בסעיף להלן:
  • על המציע להציג שני עורכי דין נוספים, שהם עובדי המציע במועד ההגשה אשר כל אחד מהם בעל ותק כעו"ד מוסמך של לפחות 5 שנים, ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים בייצוג גופים מוכרים בתחום ההפקעות.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 6.8.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל morane@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 2.9.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 5. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 6. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).