Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN

תאריך פרסום המכרז 27.07.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
24.10.2021
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
6/21

מכרז ממוכן (מקוון) מס'  6/21 לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה לביוב AYN

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות דחיקת קו הולכה AYN (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות והבדק בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו 36 (שלושים ושישה) חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"), אליה תתווסף תקופת מרווח ביטחון (Buffer) בת 6 חודשים קלנדריים ששומרת לעצמה החברה, לשיקול דעתה הבלעדי. הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' לחוברת תנאי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).
 2. תנאי סף:

לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 260 (ב)5 וגם בסיווג 100(ג)5.

2.2  ניסיון נדרש של המציע כקבלן ראשי:

2.2.1.  המציע הינו בעל ניסיון, כקבלן ראשי, בביצוע של פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות שהסתיים, בהיקף כספי של 100 מיליון ₪ לפחות, במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

2.2.2.  המציע הינו בעל ניסיון, כקבלן ראשי, בביצוע עבודות הנחת צנרת לביוב או מים בלבד (לא כולל צנרת ניקוז), במסגרת פרויקט אחד לפחות שהסתיים, במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובלבד שהפרויקט כלל לפחות אחד מהרכיבים הבאים:

2.2.2.1.  הנחת/דחיקת צינור בקוטר פנימי של לפחות 100 ס"מ, בעבודה אחת שבה הונח/נידחק צינור באורך רציף של 900 מטר לפחות (כולל שוחות/פירים);

2.2.2.2. הנחת/דחיקת צינור בקוטר פנימי של לפחות 100 ס"מ, בשתי עבודות שבכל אחת מהן הונח ו/או נידחק צינור באורך רציף של 500 מטר לפחות (כולל שוחות/פירים);

2.2.2.3. הנחת/דחיקת צינור בקוטר פנימי של לפחות 200 ס"מ, בעבודה אחת שבה הונח\נידחק צינור באורך רציף של 300 מטר לפחות (כולל שוחות/פירים).;

2.3 המציע עצמו, או קבלן דחיקה (כהגדרתו לעיל), הקשור עם המציע כקבלן משנה מטעמו, הינו בעל ניסיון, במהלך התקופה שהחל מיום  1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע עבודות דחיקת צנרת לביוב או מים בלבד (לא כולל צנרת ניקוז) בקוטר פנימי של לפחות 100 ס"מ ובאורך כולל ורציף של 300 מטר לפחות (כולל שוחות ופירים), במסגרת פרויקט אחד לפחות שהסתיים.

2.4  המציע קשור עם יצרן צנרת (כהגדרתו לעיל), אשר מתקיימים בו התנאים להלן:

2.4.1  יצרן הצנרת מייצר את הצנרת בישראל או באחת ממדינות ה- OECD או בארה"ב;

2.4.2  יצרן הצנרת עומד בלפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:

2.4.2.1  בעל ניסיון בייצור ואספקת צנרת מבטון מזוין לדחיקה (העומדת בתקן ישראלי 27 – צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין) של קו ביוב או מים בלבד, בקוטר של לפחות 1,500 מ"מ (קוטר פנימי), ובאורך מצטבר של 4,000 מטר לפחות, במהלך התקופה שהחל מיום  1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;

או לחילופין –

2.4.2.2    בעל ניסיון בייצור ואספקת צנרת GRP (פיברגלס) לדחיקה המיוצרת בשיטת היציקה הצנטריפוגלית – Centrifugally Cast GRP Piping ("CCGP") של קו ביוב או מים בלבד, בקוטר של לפחות 1,500 מ"מ (קוטר פנימי), ובאורך מצטבר של 4,000 מטר לפחות, במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובלבד שהצנרת כאמור עומדת באחד מהתקנים הבאים:

א.  תקן ישראלי 1892 חלק 3 – צינורות משרפים תרמוסטיים מחוזקים בסיבי זכוכית: צינורות ביוב להובלת שפכים ללא לחץ;

ב.  תקן ISO25780 Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply irrigation, drainage or sewerage;

ג.  תקן EN14364 – Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure

2.5  עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

2.1.1  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 100 מיליון ש"ח (במילים: מאה מיליון שקלים חדשים) בשלוש השנים האחרונות;

2.1.2  הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);

2.1.3   המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים

2.6   המציע המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 5 מיליון ש"ח,  כמפורט בסעיף 6 להלן;

2.7  המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.8  המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. רכישת מסמכי המכרז: : ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז בעבור סכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזר מכל סיבה וישולם באמצעות מערכת הסליקה של כרטיסי אשראי במערכת דקל המהווים דמי השתתפות במכרז. אי השתתפות מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, לא יהוו עילה להחזרת התשלום.
 4. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 10.10.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
 5. מפגש הקבלנים יתקיים ביום 11.8.2021 בשעה 9:00. מפגש הקבלנים יערך במשרדי איגודן שבתחנת שאיבה רידינג (רח' אבן גבירול ,218 תל אביב). לתשומת לב המציעים כי אופן עריכת סיור הקבלנים עשוי להשתנות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, והמציעים נדרשים להתעדכן באתר החברה בסמוך למועד המפגש. הנוכחות במפגש ובסיור הקבלנים אינה חובה.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר                החברה.

 1. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 25.8.2021, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פרוט זהותו, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.
 2. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 4. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.