Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק - MER כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 04.04.2024
תאריך אחרון להגשת מועמדות
05.05.2024
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
ספק יחיד

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד 

 ועדת המכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על חברת MER כספק יחיד להעתקת קווי תשתית סיבים אופטיים בעיר ראשון לציון, בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהתאם לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עבודות מערכת התקשורת העירונית מבוצעות על ידי החברה העירונית לביטחון ראשון לציון, באמצעות הספק הבלעדי המאושר מטעמה- חברת MER , אשר הקימה את מערכת תשתית הסיבים הקיימת בעיר ומתחזקת אותם, תחת אחריותה. לאור האמור, הספק היחיד הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

תקופת ההתקשרות הינה ל-36 חודשים (3 שנים).

סכום ההתקשרות הינו כ- 14,000,000 ₪ 

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל madlens@ayalonhw.co.il  לידי עו"ד מדלן שינחה, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות המסופק מטעמו והתאמתו למתן השירות הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993. על גורם שבכוונתו להודיע כמפורט לעיל,  לוודא כי קיבל אישור על קבלת הדוא"ל בנדון.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את החלטתה.