Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות מערך לניטור נסועה וזיכוי על פי מאפייני הנסועה

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
12/14

חברת נתיבי איילון (להלן – "נתיבי איילון") מזמינה בזאת את הציבור למסור לה מידע אודות מערך לניטור נסועה וזיכוי על פי מאפייני הנסועה.

1. בהמשך לביצועם של הניסויים "נעים לירוק 1" ו-"נעים לירוק 2", שבוצעו בשנים 2013 ו-2014 ושתכליתם הינה לבחון שינויי התנהגות, כתוצאה מתמריצים כספיים, בקרב משתמשים "כבדים" ברכב פרטי ולבדוק שינויי התנהגות בקרב משתמשים "קלים" ברכב פרטי, ולשם הסקת מסקנות ברמת התקפות הנדרשת לשם יישום מדיניות שעניינה זיכוי או חיוב בתשלום ואשר עשויה לחול על אזרחים רבים, הוחלט לקיים ניסוי נרחב וממושך במתכונת דומה למתכונת הפעלה מבצעית – ניסוי "נעים לירוק 3" ("הניסוי"), אשר צפוי להכיל בסופו של דבר כמאה אלף כלי רכב ואורכו יהיה עד כעשר שנים.

2. בכוונת נתיבי איילון לפרסם בתקופה הקרובה מכרז לבחירת נותני השירותים לביצוע הניסוי.

3. מטרת הליך זה הנה קבלת מידע אודות המערכות, התהליכים והשיקולים שיש להפעיל במהלך המכרז ובמהלך הניסוי וכן לקבל את התייחסות הציבור למבנה ועקרונות המכרז והניסוי המפורטים במסמכי הבקשה לקבלת מידע, לרבות הצעות לשיפור ו/או תיקון.

4. את מסמכי הבקשה לקבלת מידע ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://www.ayalonhw.co.il/michrazim/

5. כל המעוניין להשיב לבקשה זו מתבקש לעשות כן לא יאוחר מיום 18.11.2014, עד השעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל). המענה לבקשת המידע יוגש למר איתמר סרוסי באמצעות הדוא"ל, בכתובת המייל: itamar.sarusi@goldfarb.com.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הבקשה לקבלת מידע, יגבר האמור במסמכי הבקשה.