Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 23/19 לאיתור ובחינת פתרונות טכנולוגיים לניטור תנועה בזמן אמת

תאריך פרסום המכרז 04.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
30.05.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
23/19

מכרז מס' 23/19 לאיתור ובחינת פתרונות טכנולוגיים לניטור תנועה בזמן אמת

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן פתרונות טכנולוגיים לניטור תנועה בזמן אמת על ידי צבר של חיישנים המותקנים בכלי הרכב (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל;
2.2 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.4 המציע הינו בעל ניסיון בפיתוח מוצר טכנולוגי אחד לפחות בתחום התחבורה ו/או בתחום רלוונטי אחר להתמודדות עם האתגר (באישור מראש של החברה, כמפורט במסמכי המכרז), אשר פיתוחו נמצא בשלב 7 לפחות במונחי "מוכנות טכנולוגית" (TRL-Technology readiness level).
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 19.5.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 11.4.2019 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 18.4.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: eyalb@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.