Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 16/19 למתן שירותי ריכוז וייעוץ בנושאי הסברה בתחום התחבורה והתשתיות

תאריך פרסום המכרז 17.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
16/19

מכרז מס' 16/19 למתן שירותי ריכוז וייעוץ בנושאי הסברה בתחום התחבורה והתשתיות

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ריכוז וייעוץ בנושאי הסברה בתחום התחבורה והתשתיות (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 בעל ותק בתחום ההסברה ו/או פרסום ו/או שיווק ו/או קידום מכירות ו/או הובלת קמפיינים בלפחות 5 שנים מצטברות מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
2.2מעסיק בעצמו (ביחסי עובד- מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם איש צוות העומד בתנאי הסף שלהלן :
2.2.1 בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר;
2.2.2 בעל ניסיון ניהולי של צוות המונה 8 עובדים ומעלה, בקמפיין הסברה אחד לפחות שנוהל על ידו במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז;
2.2.3 בעל ניסיון מוכח בהובלה ותכנון של לפחות 3 קמפיינים מורכבים, כאשר כל קמפיין היה בהיקף כספי של לפחות 1 מיליון ש"ח, וזאת ב-5 שנים
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המכרז;
2.2.4 בעל ניסיון מוכח בניהול של 3 קמפיינים לפחות הכוללים הפעלת 50 דיילים ביום לפחות, לתקופה של 6 ימי פעילות רצופים, בכל קמפיין.
לעניין סעיף זה-
"קמפיין מורכב" – קמפיין שכלל ניהול של לפחות 4 ספקים בו זמנית, כגון: סטודיו לעיצוב, חברת מדיה/פרסום, חברת קידום מכירות, בתי דפוס
ועיצוב גרפי לחומרי הסברה.
"קמפיין" – קמפיין שבוצע בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או בעיתונות הכתובה ו/או במדיה הדיגיטלית, לרבות באינטרנט.
2.3 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לחברה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931247).
המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות: את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בראשון לציון, שדרות נים 2, קומה 7 (מגדל עסקים עזריאלי ראשונים), לא יאוחר מיום 11/4/2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 25/3/2019 בשעה 09:00. מקום המפגש הינו במשרדי החברה. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

7. שאלות הבהרה: המציעים רשאים לפנות בכתב עד השעה 12:00 ביום 28/3/2019 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובות : shanil@ayalonhw.co.il ו-diklaa@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר עם מסמכי המכרז.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.