Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות האגרה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
38-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות האגרה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא ל- 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
תנאי סף מנהליים
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.3 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף מקצועיים
המציע או איש צוות מטעמו, המועסק על ידו (ביחסי עובד-מעביד) או קשור עמו בהסכם התקשרות, נדרש לעמוד בלפחות אחד מהתנאים המקצועיים המפורטים בסעיפים 2.4-2.7 שלהלן:
2.4 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בייעוץ ו/או בתכנון ו/או בהקמה ו/או בתפעול מערכות אגרה לכבישים במהלך 10 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
2.5 בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בליווי מכרזים בתחום מערכות האגרה לכבישים בלפחות פרויקט אחד בתחום תשתיות תחבורה, במהלך עשר השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
2.6 בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בקביעת מתודולוגיה ו/או נוסחה לחישוב גובה האגרה בהתאם לגודש הרכבים בכביש אגרה אחד לפחות.
2.7 בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום ITS (Intelligent Transportation Systems) בתשתיות תחבורה במהלכה תכנן ו/או הקים ו/או תפעל מערכת זו.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף וניקוד איכות הצעתם, כמפורט במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 25.10.17 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).