Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא (מקוון) להשתתפות בנות ובני נוער באתגר לשדרוג תחנות אוטובוס קיימות

תאריך פרסום המכרז 23.11.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.12.2021
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא (מקוון) להשתתפות בנות ובני נוער באתגר לשדרוג תחנות אוטובוס קיימות

  1. חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") הינה חברה ממשלתית המשמשת כזרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד התחבורה, והיא עוסקת בין היתר, בתכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוניים ומטרופולינים, לרבות כאלו המקדמים תחבורה ציבורית והפחתה של שימוש ברכב פרטי בכל רחבי הארץ. כמו כן נתיבי איילון מנהלת, יוזמת ומפתחת פרויקטים בעולם החדשנות והטכנולוגיה התחבורתית, והתאמת התשתיות להתפתחויות טכנולוגיות בכלי רכב ובמתקני הדרך.
  2. במסגרת זו, נתיבי איילון מיישמת פרויקטים בהעדפה לתחבורה ציבורית בגישה הוליסטית המורכבת ומשלבת רכיבי תשתית, תפעול ותכנון תנועה ובתוכם – מגוון פרויקטים לשיפור חווית הנוסעים בתחנות ההמתנה ובתחבורה הציבורית.
  3. בהתאם, נתיבי איילון מבקשת לפתח קונספט חדשני לעיצוב ושדרוג תחנות אוטובוסים קיימות במרחב הציבורי, מתוך הבנה כי בעתיד הנראה לעין התנועה במרחב האורבני והבין עירוני תוטה לכיוון התחבורה הציבורית. בשל עובדה זו, החברה מאמינה כי נדרשת התייחסות חדשה וביצוע התאמות ושדרוג לתחנות האוטובוסים הקיימות, והתאמתן לעידן הדיגיטלי ולגידול באוכלוסייה המשתמשת בהן, כמפורט להלן.
  4. מטרת הקול הקורא היא להשתמש בתשתית תחנות האוטובוסים הקיימות, המהוות נקודת מפגש בין המשתמש לבין התחבורה הציבורית, וזאת כדי לשפר את חווית המשתמש בתחבורה הציבורית, הן בשלב ההמתנה לאוטובוס והן בשלב העלייה לאוטובוס, לרבות בעת המעבר בין קווי האוטובוסים השונים, ואף לנצל את זמן ההמתנה בסביבת התחנות כדי להעניק שירותים נוספים ככל האפשר לנוסעים וליתר תושבי המטרופולין העוברים לידן.
  5. לצורך כך, מזמינה החברה בנות ובני נוער, במסגרות פורמליות וא-פורמליות, להתמודד עם האתגר התכנוני, עיצובי ואורבני עבור סוגי תחנות התחבורה השונות , ולהציג את פתרונם התכנוני לאתגר זה, תוך הצגת תוספות ועיצובים שונים, הכל כמפורט בסעיף 1.5 למסמכי הקול הקורא.
  6. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
  7. הגשת מענה לפניה. מענה לפניה יתבצע באמצעות דוא"לorb@ayalonhw.co.il  . המועד האחרון להגשת המענה הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 2.12.2021 הצעה שלא תוגש עד המועד שלעיל לא תתקבל.  יש לרשום בכותרת הדוא"ל: "קול קורא (מקוון) להשתתפות בנות ובני נוער באתגר לשדרוג תחנות אוטובוס קיימות"
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.