Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 55/19 למתן שירותי ייעוץ לבקרה רב תחומית משולבת בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 18.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
55/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בקרה רב תחומית משולבת בפרויקטי החברה, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, כך שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש (5) שנים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רק מציע העומד במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בכל התנאים הבאים במצטבר רשאי להגיש הצעה למכרז:
2.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע העניק שירותי כמאות ובקרת מסמכי מכרז עבור שלושה פרויקטי תשתיות תחבורה של גוף ממשלתי, כאשר היקפם הכספי המצטבר של שלושת הפרויקטים הנ"ל הינו 100 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות, ואחד מהפרויקטים לפחות הינו בהיקף כספי של 50 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות.
2.3 לצורך ביצוע השירותים המציע מעסיק כחלק ממצבת עובדיו הקבועים (כשכירים, במסגרת יחסי עובד – מעביד) את הצוות הבא:
2.3.1 ראש צוות העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.1.1 הינו מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית ומחזיק ברישיון מהנדס אזרחי על שמו בתוקף ו/או בעל תעודת מודד מוסמך המחזיק ברישיון מודד מוסמך על שמו בתוקף.
2.3.1.2 החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז העניק שירותי כמאות ובקרת מסמכי מכרז לשלושה פרויקטי תשתיות תחבורה כאשר היקפם הכספי המצטבר של שלושת הפרויקטים הנ"ל הינו 50 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות.
2.3.1.3 החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז העניק שירותי בדיקת חשבונות קבלן סופיים לשלושה פרויקטי תשתיות תחבורה כאשר היקפם הכספי המצטבר של שלושת הפרויקטים הנ"ל הינו 100 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות.
2.3.2 שלושה אנשי צוות אשר כל אחד מהם הינו מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית ו/או הינו בעל תעודת מודד מוסמך המחזיק ברישיון מודד מוסמך על שמו בתוקף.
2.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. מפגש המציעים יתקיים ביום 30.7.2019 בשעה 12:00. השתתפות במפגש המציעים אינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב שדרות נים 2, בראשון לציון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש.
6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 8.8.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל morane@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 19.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
9. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).