Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 71/19 לרישוי, אפיון, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וניהול אירועים לחדרי בקרה מטרופוליניים

תאריך פרסום המכרז 21.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
71/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעוץ לרישוי, אפיון, יישום, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וניהול אירועים לחדרי בקרה מטרופוליניים (להלן: "המכרז") כדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה בסיסית בת 12 חודשים. לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופה ההתקשרות בעוד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  2. תנאי סף: לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

  תנאי סף ביחס למציע: 

2.1  המציע הינו הבעלים, או בעל רישיון שימוש בלתי מוגבל ובלתי חוזר, למשף כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה, בכל הזכויות במרכיבי התוכנה של המערכת המוצעת במסגרת הצעתו למכרז, לרבות הרשאה ונגישות מלאה ובלתי מוגבלת לקוד המקור של מרכיבי התוכנה הנ"ל, וכן בעל הזכויות להעניק זכויות כאמור לחברה בהתאם להסכם.

2.2  המציע הינו נציג מורשה של היצרן/יצרנים שאת מוצריהם או רכיבים מתוצרתם הוא מציע לספק לנתיבי איילון במסגרת הצעתו למכרז.

2.3  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה)

2.4  אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.5  בעל כל האישורים התקפים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

תנאי סף ביחס למערכת המוצעת:

2.6  המערכת המוצעת נמכרה ללקוח אחד לפחות והיא מותקנת ופועלת באתר הלקוח באופן מלא במשך שישה חודשים לפחות.

2.7  המערכת המוצעת כוללת לכל הפחות את ארבע היכולות (המודולים) הבאות:

2.7.1  זיהוי אירועים אוטומטי- זיהוי אירועים המתרחשים בכביש בזמן אמת באמצעות אלגוריתמיקה ושילוב של לפחות שלושה מקורות מידע שונים.

2.7.2  חיזוי אירועים בכביש- חיזוי אירוע שעומד להתרחש, לפני התרחשותו בפועל, באמצעות ניתוחים שונים המבוצעים על ידי המערכת.

2.7.3  שליטה וסנכרון בין כוחות לצורך טיפול באירועים בכביש.

2.7.4  הפקת דוחות מפורטים אודות האירועים שהתרחשו בכביש.

  תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורטבמסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.  מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il, תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המוכרז.

5.  הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 22.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7.

6.  מפגש מציעים יתקיים ביום 25.7.2019 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7.  פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 1.8.2019, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת eyalb@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8.  ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.