Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ניהול, תיאום, פיקוח של ביצוע מקטעים 2+3 בפרויקט ״נתיבים מהירים״ וגשר עמק ברכה

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
40-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע פרויקט "הנתיבים המהירים", במקטע מחלף וולפסון ועד מחלף קק"ל, לאורך איילון צפון (NB), במקטע מחלף קק"ל ועד מחלף השלום (SB) והקמת ניצבי הגשר לרכבים (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא החל מהמועד בו נמסרה לו עבודת ניהול הפרויקט ועד להשלמתם הסופית של כלל השירותים בפרויקט (כולל השירותים האופציונאליים, ככל שיוזמנו), לרבות במהלך תקופת הבדק ו/או לאחריה ולרבות סגירת חשבונות סופיים עם הקבלן כולל חריגים, תביעות וכיוצ"ב, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

תנאי סף ביחס למציע

2.1          בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע ו/או מהנדס ראשי (אשר הועסק לפחות שנה אחת ברציפות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז אצל המציע) הינו מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטים הנדסיים;

2.2          בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ניהול ופיקוח של לפחות פרויקט תשתיות תחבורה אחד, בהיקף כספי של 100 מיליון ₪ לפחות, או לחלופין, שני פרויקטי תשתיות תחבורה בהיקף כספי מצטבר של 150 מיליון ₪ לפחות;

2.3          המציע מעסיק לפחות 5 מהנדסים אזרחיים, שניים מהם בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות ואחד מהם הינו בעל ניסיון של 8 שנים לפחות, במתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקטים בתחום תשתיות התחבורה.

תנאי סף ביחס למנהל הפרויקט המוצע

2.4          המציע מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם מנהל הפרויקט המוצע, העומד בכל התנאים המפורטים להלן:

2.4.1          מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10 שנים לפחות;

2.4.2          החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל הפרויקט הראשי במסגרת שני פרויקטי תשתיות תחבורה לכל הפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהם הינו 75 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים הנ"ל שימש כמנהל הפרויקט הראשי במשך 18 חודשים רצופים לפחות.

תנאי סף כלליים

2.5          למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 7,500,000 ₪ (כולל מע"מ) בשלוש השנים האחרונות;

2.6          עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.7          אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.8          בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 27.8.2018 עד השעה 14:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931212).

6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

8. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.