Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 28.10.2021
תאריך אחרון להגשת מועמדות
07.11.2021
15:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על פרוסיד כ.ר בע"מ כספק יחיד לענין פיתוח תוכנה של תיאום תשתיות תוצרת נתיבי ישראל וביצוע הרחבות בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים + 24 חודשים אופציה

סכום ההתקשרות הינו כ-50,492 ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ).

 

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 7 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל rotemd@ayalonhw.co.il, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות המסופק מטעמו והתאמתו למתן השירות הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

 

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את החלטתה.