Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 35/19 למתן שירותי תכנון מערכת אוטובוסים מהירה (BRT) בתוואי המערבי של "הקו החום" (תת"ל 72א') עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 28.05.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
01.07.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
35/19

מכרז מס' 35/19 למתן שירותי תכנון מערכת אוטובוסים מהירה (BRT) בתוואי המערבי של "הקו החום" (תת"ל 72א') עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון מערכת אוטובוסים מהירה (BRT) בתוואי המערבי של "הקו החום" (תת"ל 72א') עבור חברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:

1.תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה ממועד חתימת החוזה על ידי החברה ועד לסיום מתן תוקף והשלמת מתן השירותים, לרבות תקופת הבדק של הקבלן.
לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה לצורך קבלת שירותי תכנון עבור מקטעי ביצוע נוספים (ככל שיהיו) במסגרת פרויקט הקו החום.

2. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 תנאי סף – המציע
2.1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.1.2 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.1.3 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.1.4 בעל ניסיון במתן שירותי תכנון מפורט בשני פרויקטי תחבורה לפחות, העונים על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1.4.1 שלב התכנון המפורט של כל אחד מפרויקטי התחבורה הושלם;
2.1.4.2 צו התחלת העבודה ניתן מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז
או לחילופין;
ביצוע העבודות נשוא התכנון בפועל החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.1.4.3 היקפם הכספי של כל אחד מפרויקטי התחבורה הנו 250 מיליון ₪ לכל הפחות
או לחלופין;
היקפו הכספי של אחד מפרויקטי התחבורה הנו 500 מיליון ₪ לכל הפחות;
2.1.4.4 במסגרת שירותי התכנון, ביצע המציע תיאום בין כל דיסציפלינות התכנון הבאות: תכנון גיאומטרי של כבישים ו/או מסילות, תכנון תנועה ותחבורה, תכנון תשתיות ותיאום תשתיות – מערכות, תכנון סביבתי ותכנון נופי;

2.2 תנאי סף – מתכנן הגיאומטריה המוצע
מתכנן גיאומטריה העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.2.1 בעל מניות או שותף המשמש כמנהל במציע;
2.2.2 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 בעל רישיון מהנדס רשוי בתוקף;
2.2.3 בעל ותק מקצועי, כהגדרת מונח זה להלן, מיום 1.1.2005 לפחות;
2.2.4 בעל ניסיון במתן שירותי תכנון מפורט בשני פרויקטי תחבורה לפחות, העונים על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.2.4.1 שלב התכנון המפורט של כל אחד מפרויקטי התחבורה הושלם;
2.2.4.2 צו התחלת העבודה ניתן מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז
או לחילופין;
ביצוע העבודות נשוא התכנון בפועל החל מיום 1.1.2005 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.2.4.3 היקפם הכספי של כל אחד מפרויקטי התחבורה הנו 250 מיליון ₪ לכל הפחות
או לחלופין;
היקפו הכספי של אחד מפרויקטי התחבורה הנו 500 מיליון ₪ לכל הפחות;
2.2.4.4 במסגרת שירותי התכנון, ביצע המציע תיאום בין כל דיסציפלינות התכנון הבאות: תכנון גיאומטרי של כבישים ו/או מסילות, תכנון תנועה ותחבורה, תכנון תשתיות ותיאום תשתיות, תכנון חשמל ותאורה, תכנון סביבתי ותכנון נופי;
2.2.4.5 בעל ניסיון בהכנת פרויקט למכרז בשיטת תכנון ביצוע (Design-Build – DB), לרבות כתיבת מסמכים טכניים למכרז שפורסם;

2.3 תנאי סף – מתכנן התנועה המוצע
מתכנן תנועה, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.1 מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע; או קשור עימו בהסכם התקשרות;
2.3.2 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 בעל רישיון מהנדס רשוי בתוקף;
2.3.3 בעל ותק מקצועי, כהגדרת מונח זה להלן, מיום 1.1.2008 לפחות;
2.3.4 בעל ניסיון בתכנון של ארבעה צמתים מרומזרים לפחות במסגרת פרויקטי תחבורה עירוניים אשר התקבל בגינם אישור רשות התמרור החל משנת 2013, ובכלל זה, תכנן צמתים מרומזרים במסגרת שני פרויקטי תחבורה עירוניים לפחות שביצועם החל מיום 1.1.2013 והושלם עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.3.5 בעל ניסיון בתכנון הסדרי תנועה זמניים באורך של 500 מטר לפחות כל אחד אשר כללו תכנון צומת אחד לפחות במסגרת שלושה פרויקטי תחבורה עירוניים לפחות שביצועם החל מיום 1.1.2013 והושלם עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.3.6 בעל ניסיון בתכנון הסדרי תנועה סופיים באורך של 500 מטר לפחות כל אחד אשר כללו תכנון צומת אחד לפחות במסגרת שלושה פרויקטי תחבורה עירוניים לפחות אשר אושרו ברשות התמרור החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז או לחלופין הושלם ביצועם החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;

2.4 תנאי סף – מתכנן הניקוז המוצע
מתכנן ניקוז, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.4.1 מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע; או קשור עימו בהסכם התקשרות;
2.4.2 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 בעל רישיון מהנדס רשוי בתוקף;
2.4.3 בעל ותק מקצועי, כהגדרת מונח זה להלן, מיום 1.1.2013 לפחות;
2.4.4 בעל ניסיון במתן שירותי תכנון במסגרת שני פרויקטי תחבורה לפחות שהיקפם הכספי הנו 100 מיליון ₪ לפחות, כל אחד, אשר צו התחלת העבודה שניתן במסגרתם ניתן מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז או לחילופין שביצוע העבודות נשוא התכנון בפועל החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.4.5 בעל ניסיון במתן שירותי תכנון במסגרת שלושה פרויקטי תחבורה עירוניים לפחות שאורכו הכולל של כל אחד מהם הנו 2 ק"מ לפחות ואשר צו התחלת העבודה שניתן במסגרתם ניתן מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז או לחילופין שביצוע העבודות נשוא התכנון בפועל החל מיום 1.1.2008 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

2.5 תנאי סף – מתאם התשתיות המוצע
2.5.1 מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע או קשור עימו בהסכם התקשרות;
2.5.2 על המציע להציע איש צוות אשר יעסוק אך ורק בתיאום תשתיות ולא בתחום תכנון אחר.
2.5.3 על ניסיון במתן שירותי תאום מערכות במסגרת שני פרויקטי תחבורה לפחות שהיקפם הכספי הנו 100 מיליון ₪ לפחות, כל אחד, אשר צו התחלת העבודה שניתן במסגרתם ניתן מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז או לחילופין שביצוע העבודות נשוא התכנון בפועל החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.5.4 בעל ניסיון במתן שירותי תאום מערכות במסגרת שלושה פרויקטי תחבורה עירוניים לפחות שאורכו הכולל של כל אחד מהם הנו 2 ק"מ לפחות ואשר צו התחלת העבודה שניתן במסגרתם ניתן מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז או לחילופין שביצוע העבודות נשוא התכנון בפועל החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

2.6 השתתפות חובה במפגש המציעים של המציע ומתכנן הגיאומטריה מטעמו.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית.

5. מפגש מציעים יתקיים ביום 6.6.2019 בשעה 13:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, שדרות נים 2, בניין עזריאלי ראשונים, ראשל"צ. השתתפות במפגש מציעים הינה חובה.

6. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום לא יאוחר מיום 13.6.2019 בשעה 16:00 בדוא"ל Rachelizz@ayalonhw.co.il.

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 1.7.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.