Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 13/19 למתן שירותי אחזקה שוטפת, תפעול ושירותים נוספים למשרדי חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 20.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.05.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
13/19

מכרז מס' 13/19 למתן שירותי אחזקה שוטפת, תפעול ושירותים נוספים למשרדי חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אחזקה, תפעול ושירותים נוספים למשרדי חברת נתיבי איילון ברחבי הארץ, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-24 חודשים קלנדריים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, ועומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1. עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2. קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969, בענף ראשי 100 ובסיווג א'1 לפחות.
2.3. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין משרדית (בעל סיווג*) בסיווג הנ"ל;
2.4. בעל ניסיון באספקת שירותי אחזקה של שטחים משותפים ושטחים פנימיים של הדיירים, כולל המערכות באותם מבנים, למבנים העונים על שני התנאים הבאים במצטבר:
2.4.1 שני מבנים לפחות המשמשים למשרדים או לשימוש ציבורי אחר, ששטח כל אחד מהם הינו 3,500 מ"ר לפחות (לא כולל שטחי החניונים);
2.4.2 ארבעה מבנים ששטח כל אחד מהם הינו 2,000 מ"ר לפחות (לא כולל שטחי החניונים);
יובהר למציעים כי לצורך הוכחת עמידת בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.4.2 לעיל, לא ניתן להציג את אותם המבנים אשר הוצגו לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.4.1 לעיל.
2.5. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות המכרז, באספקת שירותי אחזקה למבנים ששטחם הכולל הינו 20,000 מ"ר לפחות. כלומר במהלך תקופה בת חמש שנים סיפק שירותי אחזקה למבנים ששטחם
הכולל הצטבר (בתום חמש השנים) ל- 20,000 מ"ר – לא כולל שטחי החניונים;
מובהר למציעים כי לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5 ניתן להציג את אותם המבנים אשר הוצגו לצורך הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.4, ובתנאי שעומדים ביתר הדרישות המפורטות בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5.
2.6. מעסיק לפחות 3 צוותי שירות ניידים הכוללים 3 אנשי צוות שונים, ולרשות כל צוות שירות עומד רכב מסחרי ;
2.7. עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.7.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז (במילים: ארבעה מיליון ש"ח) (כולל מע"מ);
2.7.2 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.8. המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 10,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 לחוברת תנאי המכרז;
2.9. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.10. השתתפות חובה במפגש המציעים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

5. מפגש מציעים יתקיים ביום 7.4.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב נים 2, בניין עזריאלי ראשונים, ראשל"צ. השתתפות במפגש מציעים הינה חובה.

6. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום 10.4.2019 בשעה 12:00 בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il .

7.הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 17.4.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8.ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.