Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע פרויקט "גשר יהודית"

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
33/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע פרויקט "גשר יהודית", כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא החל מהמועד בו נמסרה לו עבודת ניהול ביצוע הפרויקט ועד להשלמתו הסופית של הפרויקט לרבות במהלך תקופת הבדק ו/או לאחריה, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
1.2 בעל השליטה ו/או מנכ"ל המציע ו/או מהנדס ראשי (אשר הועסק לפחות שנה אחת ברציפות קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז אצל המציע) הינו מהנדס בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע פרויקטי תשתית תחבורתיים;
1.3 בעל ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בלפחות שני פרויקטי גישור;
1.4 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לכל הפחות שני מהנדסים, כמפורט להלן:
1.4.1 מנהל פרויקט: מהנדס בעל ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בניהול ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי גישור, במהלכן ניהל ביצוע של לפחות שני פרויקטי גישור אשר כל אחד מהם כלל גשר בשטח מסעה של 250 מ"ר לכל הפחות, ובלבד שלפחות גשר אחד מתוכם הינו גשר הבנוי מקונסטרוקציית פלדה;
1.4.2 מפקח: מהנדס בעל ניסיון במהלך 10 השנים האחרונות בפיקוח על ביצוע עבודות הנדסיות בפרויקטי גישור, במהלכן פיקח על ביצוע פרויקט גישור אחד לפחות, אשר כלל גשר הבנוי מקונסטרוקציית פלדה בשטח מסעה של 250 מ"ר לכל הפחות;
1.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
1.6 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2013, 2014 ו-2015;
1.7 בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), בשנת 2015;
1.8 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
1.9 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
1.10 השתתפות חובה במפגש מציעים;
הגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
א. "פרויקטי גישור": פרויקט הנדסה אזרחית אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו עבודות לבניית גשר מבטון או מפלדה המיועד לתנועת רכבים ו/או הולכי רגל, במפתחים העולים על 12 מטר אורך, ובלבד שעד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז התקבלה בפרויקט תעודת גמר או חשבון סופי או שהפרויקט נפתח לתנועה בתצורתו הסופית;
ב. "פרויקטי תשתית תחבורתיים": פרויקט הנדסה אזרחית אשר בוצע בישראל ובמסגרתו בוצעו עבודות: כבישים ו/או גשרים ו/או מבני דרך ו/או מנהרות ו/או מסילות רכבת (לרבות רכבת קלה);
ג. "מהנדס": מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בענף הנדסה אזרחית, ובעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף;
ד. "שליטה": כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח– 1968.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 21.12.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש מציעים יתקיים ביום 30.11.16 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין את שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).