Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע גשר פלדה מעל נתיבי איילון, שינויים גיאומטריים ופיתוח ברחובות הסמוכים, תשתיות תאורה, מים ביוב ותיעול-גשר יהודית בתל אביב

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע גשר פלדה מעל נתיבי איילון, שינויים גיאומטריים ופיתוח ברחובות הסמוכים, תשתיות תאורה, מים ביוב, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 21 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, מתוכם 18 חודשי ביצוע עד למועד פתיחת הגשר לתנועה, עד 2 חודשי מרווח (Buffer) ששומרת לעצמה החברה (לשיקול דעתה הבלעדי), וחודש אחד נוסף לצורך השלמת התקנת מרסנים דינמיים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 300(ג)5;
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, השלים ופתח לתנועה (תנועת הולכי רגל/אופניים/כלי רכב), כקבלן ראשי, לפחות גשר אחד (לא כולל מעבירי מים, מעברים חקלאיים ומעברים לבעלי חיים), מעל דרך מהירה או דרך בינעירונית או דרך עירונית בעלת ארבעה נתיבי נסיעה לפחות, בעל שטח מסעה/מדרך של 500 מ"ר לפחות, כאשר בעת ביצוע העבודות ולצורך הקמתו של הגשר האמור, בוצעו על ידי המציע הסדרי תנועה זמניים בדרך הנ"ל;
2.4 במהלך שבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע עבודות גישור, בגשרים אשר נפתחו לתנועה, בשטח כולל של לפחות 4,000 מ"ר (במצטבר);
2.5 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 320ב', אשר:
2.5.1 במהלך חמש עשרה (15) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ייצר והרכיב לפחות שני גשרי קונסטרוקציית פלדה להולכי רגל/אופניים/כלי רכב (לא כולל מעבירי מים, מעברים חקלאיים ומעברים לבעלי חיים), במפתח סטטי של 40 מטר אורך לפחות ו/או בשטח כולל של 200 מ"ר לפחות;
וגם –
2.5.2 במהלך חמש (5) שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ייצר והרכיב קונסטרוקציית פלדה במסגרת פרויקט בודד אחד, בהיקף כולל של 700 טון פלדה לפחות.
2.6 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.6.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון ש"ח) (כולל מע"מ) בשנים 2013, 2014 ו-2015;
2.6.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון ש"ח), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;
2.6.3 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;
2.6.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.7 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 2,000,000 ש"ח כמפורט בחוברת תנאי המכרז;
2.8 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.9 השתתפות חובה בסיור הקבלנים;
2.10 התקשרות עם קבלן משנה
2.10.1 מציע אשר אינו עומד בעצמו ובשלמות בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5 לעיל, רשאי להציג, כתנאי להשתתפותו במכרז, קבלן משנה העומד בעצמו ובשלמות, בתנאי הסף שבסעיף 2.5 (להלן: "קבלן המשנה");
2.10.2 כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5 לעיל, על המציע לעמוד בעצמו ובשלמות בכל יתר תנאי הסף המפורטים לעיל, וכי המציע עצמו ישמש כקבלן הראשי, ויהיה האחראי הבלעדי כלפי החברה למילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז וכי הסכם ההתקשרות ייחתם בין החברה לבינו בלבד;
2.10.3 למען הסר ספק, מובהר כי לא תותר השתתפותו של קבלן משנה אחד ביותר משתי הצעות.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים למנגנון פסילת ההצעות הקבוע במסמכי המכרז, לפיו הצעות הכוללות אחוז מבוקש מתוך האומדן שהנו נמוך מ-85% מממוצע האחוזים המבוקשים מתוך האומדן (שהוצעו במסגרת ההצעות שעמדו בתנאי הסף), תיפסלנה באופן אוטומטי, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
5. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לאסוף (ללא תשלום) החל מיום 1.2.2017 ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון- 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 26.2.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. סיור הקבלנים יתקיים ביום 8.2.2017 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.