Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 38/19 למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני חניה מכניים מסוג "קרוסלה" עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 08.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
38/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני חניה מכניים, עיליים (לא תת קרקעיים) מסוג "קרוסלה", כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העומד, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בכל התנאים הבאים, במצטבר:

 • תנאי ביחס למציע:
  • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
  • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
  • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  • המציע מחזיק באישור תקף מאת יצרן המערכת כי הספק הינו מפיץ מורשה של המערכת בישראל ומקבל שירות וחלקי חילוף למשך 7 שנים לפחות.
  • החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע השלים (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו), התקנה בישראל של 2 מתקני חניה מסוג "קרוסלה" לפחות, העונה על מלוא הדרישות המפורטות במפרט הטכני המיוחד (מסמך ג' למסמכי המכרז), המאפשר חניה של 16 רכבים לכל הפחות בו זמנית;
 • תנאי סף ביחס למתקן החניה המוצע:

החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הושלמה התקנת מתקן מסוג מתקן החניה המוצע (כפי שהוצג ופורט בתיק המוצר שצורף על ידי המציע, כמפורט בסעיף 5.2.9 להלן) בישראל או בחו"ל ,בהיקף של 50 מתקני חניה מסוג קרוסלה.;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש מציעים. מפגש המציעים יתקיים ביום 21.7.2019 בשעה 12:00. ההשתתפות במפגש אינה חובה. מקום המפגש יהיה משרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7).
 4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל:talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 12.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).