Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 47/20 לתכנון, תיאום, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של שילוט מידע משולב בתחנות תחבורה ציבורית

תאריך פרסום המכרז 11.10.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.11.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
47/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 47/20

לתכנון, תיאום, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של שילוט מידע משולב בתחנות תחבורה ציבורית

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לתכנון, תיאום, אספקה, התקנה, תפעול ואחזקה של שילוט מידע משולב בתחנות תחבורה ציבורית, כדלקמן:

  1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. בהתאם לכך, על המציעים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"). לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם הספק תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 7 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
  3. תנאי סף:רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים בחוברת תנאי המכרז.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

4.   צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. את כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והאסמכתאות, יש להוריד בלשונית הייעודית לכך במערכת הממוכנת. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר צירוף, מילוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, פרוטוקול מפגש מציעים, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), מסמך מענה טכני, הודעות נוספות ומסמכי רשות.

5.   מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ובמערכת הממוכנת, בכתובת:https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכמים שייחתמו עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6.   הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 10.11.2020 עד השעה 12:00 בצהריים, באמצעות המערכת הממוכנת. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. מובהר כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין אחרת במפורש).

7.   מפגש מציעים מקוון יתקיים ביום 22.10.2020 בשעה 12:00. פרטים לגבי קיום המפגש יימסרו באמצעות אתר האינטרנט של החברה ואתר דקל, בכתובות הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

8.   פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 01.11.2020, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

9.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

10.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11.   מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.