Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא ממוכן (מקוון) להקמה והפעלה של מערכת מרכזית לניהול ובקרת רמזורים

תאריך פרסום המכרז 08.11.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
24.11.2020
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא ממוכן (מקוון) להקמה והפעלה של מערכת מרכזית לניהול ובקרת רמזורים

חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון"/"החברה") הנה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה ואחראית בין היתר על הקמה והפעלה של מרכז בקרת תנועה מטרופוליני שינהל את התנועה במטרופולין תל אביב

הליך זה יתנהל באופן מקוון. המשיבים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שפניותיהם יוגשו באמצעות המערכת האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה פניות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

  1. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
  2. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 12.11.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
  3. הגשת מענה לפניה. המועד האחרון להגשת מענה לפניה הנו בשעה 12:00 ביום 24.11.2020 מענה שלא יוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא יתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת המענה תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת מענה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל מענה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין
  5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).