Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי תחזוקה, עדכון ופיתוח מערכת המידע לתחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/15

מכרז מס' 08/15

למתן שירותי תחזוקה, עדכון ופיתוח מערכת המידע לתחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תחזוקה, עדכון ופיתוח מערכת המידע לתחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שלוש (3) שנים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי החברה. לחברה ניתנות שתי (2) אופציות להארכת ההתקשרות עם נותן השירותים בהתאם לתנאי המכרז, בנות עד שנה (1) נוספת כל אחת.

2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2 בעל ניסיון במהלך חמש (5) השנים האחרונות, לכל הפחות, בתכנון תחבורה, במהלכן ביצע לפחות שתי עבודות תכנון כאמור באמצעות תוכנת TransCAD;

2.3 מעסיק בעצמו או לחילופין קשור בהסכם עם שני אנשי צוות, לכל הפחות, כדלקמן:

2.3.1 ראש צוות – העומד בעצמו ובשלמות בשלושת התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.3.1.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים, מערכות מידע, מחשבים, מדעי הטבע ו/או מדעי החברה;
2.3.1.2 עונה על דרישת הסף הקבועה בסעיף 2.2 לעיל;
2.3.1.3 בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בניהול ואפיון פרויקטי תכנון תחבורה שבוצעו באמצעות תוכנת TransCAD.
2.3.2 מתכנן מחשבים – העומד בעצמו ובשלמות בשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.3.2.1 בעל השכלה של הנדסאי תוכנה, טכנאי תוכנה ו/או תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בתחומי המחשב;
2.3.2.2 בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בתכנות בשפת GISDK באמצעות תוכנת TransCAD.
מובהר כי ככל שהמציע קשור בהסכם עם מי מאנשי הצוות המפורטים בסעיף זה לעיל, על המציע לצרף עותק מהסכם ההתקשרות עימם;

2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;

2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.6 השתתפות במפגש מציעים – חובה.

3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,200 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).

5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה שבכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 22.3.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. מפגש מציעים יתקיים ביום 3.3.2015 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד המפגש.

8. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.