Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 77/19 למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 26.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
26.12.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
77/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחומים שונים. על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז (בחוברת המכרז) ובכל מקרה של סתירה, יגבר האמור בחוברת המכרז. להלן תמצית הוראות המכרז:

  1. תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות עם כל זוכה תהא לתקופה של 24 חודשים ובכפוף לקבלת אישור מרשות החברות הממשלתיות. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, ובכפוף לקבלת אישור מרשות החברות הממשלתיות, ככל שנדרש.

  1. תנאי סף:

לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר, נכון למועד הגשת ההצעות:

1.1 תנאי סף למציע – כללי:

1.1.1 המציע הינו משרד עורכי דין רשום בישראל כתאגיד או כעוסק מורשה.

1.1.2 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה (ככל שהמציע מאוגד כחברה – אינו עומד בפני חדלות פירעון).

1.1.3 המציע בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

1.2    תנאי סף לראש הצוות

ראש הצוות הינו עו"ד שותף במשרד המציע, בעל ניסיון של 10 שנים לפחות כעו"ד, בתחום ההתמחות הרלבנטי אליו הגיש המציע את הצעתו למכרז, כמפורט בתנאי הסף ‎1.4 להלן ביחס לכל תחום.

1.3    תנאי סף ל-2 עורכי דין נוספים [נדרש כאמור בכל התחומים למעט תחום הנזיקין, בו אין להציג עו"ד נוספים]

לכל אחד מעורכי הדין ניסיון קודם של 3 שנים לפחות כעו"ד, בתחום התמחות הרלבנטי אליו מגיש המציע את הצעתו למכרז, כמפורט בתנאי הסף 1.4 להלן ביחס לכל תחום. מובהר כי על עורכי הדין הנוספים להיות שותפים או מועסקים במשרד המציע וכי לא ניתן להגיש הצעה ובה צוות עו"ד כמיזם משותף בין עו"ד ממשרדים שונים.

1.4    תנאי סף מקצועיים נוספים בחלוקה לפי תחומים

על הניסיון הנדרש להלן להתקיים בראש הצוות בהתאם לסעיף ‎1.2 לעיל, ובעורכי הדין הנוספים (למעט בתחום הנזיקין) בהתאם לסעיף ‎1.3 לעיל.

מובהר בזאת, כי על כל איש צוות לעמוד במצטבר בכל הדרישות המפורטות בתנאי הסף לתחום ההתמחות אליו מגיש המציע את הצעתו.

1.4.1 תחום הנזיקין

1.4.1.1  ניסיון במתן ייעוץ שוטף בתחום הנזיקין.

1.4.1.2 ניסיון בייצוג בתביעות משפטיות בתחום הנזיקין, לרבות נזקי רכוש ונזקי גוף.

1.4.1.3 ניסיון בתחום הביטוח, לרבות בייצוג ובניהול משא ומתן מול חברות הביטוח או בשם חברות ביטוח.

1.4.1.4 ניסיון בניהול תביעות בתחום הנזיקין בהיקף שאינו פוחת מממוצע של 4 תביעות לשנה, בתקופה שמיום 1.1.2016 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז. הגדרת תביעה הינה הליך משפטי המתנהל בבתי המשפט.

1.4.2 תחום המכרזים

1.4.2.1 ניסיון בניסוח, עריכה, וליווי של ארבעה  מכרזים שפורסמו לתקופה שמיום 1.1.2009 ואילך, לתכנון או ביצוע פרויקט, כאשר היקף כל פרויקט עמד על 100 מיליון ₪ לפחות.

1.4.2.2 ניסיון בייצוג עורכי מכרז או מתמודדים במכרז בחמש עתירות מנהליות או המרצות פתיחה בתחום המכרזים, לתקופה שמיום 1.1.2009 ואילך.

1.4.3    תחום ליווי פרוייקטים וליטיגציה

1.4.3.1 ניסיון בליווי משפטי של ביצוע שלושה פרוייקטי תשתית, כאשר היקף כל פרוייקט הינו 50 מיליון ₪ לפחות לתקופה שמיום 1.1.2009 ואילך.

1.4.3.2 ניסיון בניהול שתי תביעות בבתי משפט או בבוררויות בפרוייקטי תשתית, כאשר היקף כל תביעה עמד על 25 מיליון ₪ לפחות, לתקופה שמיום 1.1.2009 ואילך. מובהר כי לעניין זה יוכר ניהול תביעה כאמור הן כייצוג עבור קבלן והן כייצוג עבור מזמין השירותים.

1.4.4    תחום דיני עבודה

1.4.4.1 ניסיון בניסוח, עריכה, ליווי הסכמים בתחום דיני עבודה, ומתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה עבור שני גופים ציבוריים לפחות.

1.4.4.2 ניסיון בייצוג מעסיקים בחמש תביעות לפחות בתחום דיני העבודה מיום 1.1.2009 ואילך.

1.4.5    תחום התכנון והבניה

1.4.5.1 ניסיון בייצוג בוועדה מחוזית או ועדה ארצית לתכנון ובניה, ות"ל, בתחום תכנית דרך או תכנית לתשתית לאומית או תכנית הכוללת דרך בינעירונית כהגדרתן בחוק התכנון והבניה או כל ועדה אחרת כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

1.4.5.2 ניסיון בליווי משפטי לשלושה הליכים סטטוטוריים לפחות, של תכניות בינוי או תכניות דרך או תכניות לתשתית לאומית או תכנית הכוללת דרך בינעירונית כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או בתחומי הפעילות של החברה, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, עבור גופים ציבוריים או עבור יזמים פרטיים, מיום 1.1.2009 ואילך.

1.4.5.3 ניסיון בטיפול בשתי עתירות מנהליות או עתירות לבג"צ, בנושא תכנית דרך או תכנית לתשתית לאומית, מיום 1.1.2009 ואילך.

1.4.6    תחום חדשנות, טכנולוגיה וקניין רוחני  

1.4.6.1 ניסיון קודם בייצוג שני גופים לפחות בעסקה מסחרית מורכבת, מקומית או בינלאומית, בנושא רשיון תוכנה או העברת טכנולוגיה או מיזמים טכנולוגיים משותפים.

1.4.6.2 ניסיון קודם בניהול תביעות או עתירות או המרצות פתיחה, בנוגע לרישום פטנט או סימני מסחר או זכויות יוצרים או סודות מסחריים.

1.4.6.3 ביצוע בדיקת נאותות בנוגע לזכויות קניין רוחני בעסקת השקעה, מיזוג או רכישה של חברה העוסקת בפיתוח תוכנה, מוצר או אתרי אינטרנט.

1.4.6.4 ניסיון קודם בטיפול ברישום מאגר מידע הנוגע למיזם אינטרנטי או טכנולוגי.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 3.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל morane@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 2.12.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
  5. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
  6. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).