Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים לפרויקטים (מכרז מסגרת) לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
44-17

למתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים לפרויקטים (מכרז מסגרת) לחברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים לפרויקטים (מכרז מסגרת) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
תנאי סף כלליים למציע
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים בפרויקטי תשתית.
2.3 בעל ניסיון במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים בכל שלבי הפרויקט, החל משלב התכנון, דרך שלב הפיקוח והביצוע וכלה בשלב הפעלת הפרויקט ואחזקתו, בלפחות שלושה פרויקטי תשתית, בהיקף שלא יפחת מ- 150 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט.
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.6 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תנאי סף לראש הצוות
2.7 מועסק אצל המציע כעובד (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות, בהיקף של משרה מלאה.
2.8 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ סיכונים בפרויקטי תשתית.
2.9 בעל ניסיון במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים בכל שלבי הפרויקט, החל משלב התכנון, דרך שלב הפיקוח והביצוע וכלה בשלב הפעלת הפרויקט ואחזקתו, בלפחות חמישה פרויקטי תשתית, בהיקף שלא יפחת מ- 150 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט.
תנאי סף לאיש צוות נוסף
2.10 מועסק אצל המציע כעובד (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות, בהיקף של משרה מלאה.
2.11 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ סיכונים בפרויקטי תשתית.
2.12 בעל ניסיון במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ ניהול סיכונים בכל שלבי הפרויקט, החל משלב התכנון, דרך שלב הפיקוח והביצוע וכלה בשלב הפעלת הפרויקט ואחזקתו, בלפחות חמישה פרויקטי תשתית, בהיקף שלא יפחת מ- 150 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט.
2.13 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית או הנדסת תעשיה וניהול ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל.
2.14 מוסמך PMP או RMP-PMI מטעם ארגון PMI.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 19.11.17 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 1.11.17 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה ברחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב. ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).