Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 63/19 לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית במסגרת פרויקט "מהיר לעיר"

תאריך פרסום המכרז 30.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
27.02.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
63/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכת אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" במטרופולין תל אביב, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בביצוע שלושה פרויקטי מערכות אכיפה ו/או מערכות זיהוי רכבים שהסתיימו, בהיקף כספי מצטבר של 7 מיליון ₪ לפחות (היקף ביצוע קבלני, בערכים נומינאליים, ללא מע"מ);
 • המציע הינו בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי תחזוקה עבור שלושה פרויקטי מערכות אכיפה ו/או מערכות זיהוי רכבים;
 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
 • השתתפות חובה במפגש המציעים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכמים שייחתמו עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. מפגש המציעים יתקיים ביום 21.7.2019 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 4. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 28.7.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: yoads@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 15/12/19עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 8. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.