Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות עם אינג' ליאוניד חייפץ, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ("התקנות"), מודיעה בזאת חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה") על כוונתה להתקשר עם אינג' ליאוניד חייפץ, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

ההתקשרות המבוקשת, הנה לצורך המשך קבלת שירותי פיתוח, עדכון ותחזוקה של מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב ("המודל").

עיקרי חוות הדעת:

בשנת 1999 פרסם משרד התחבורה מכרז מורכב לפיתוח המודל. ההצעה שזכתה במכרז האמור הינה הצעה משותפת של חברת Cambridge Systematics האמריקנית בשיתוף עם אינג' ליאוניד חייפץ. בשנת 2008 הסתיימה עבודתם המשותפת לפיתוח המודל של חברת Cambridge Systematics ושל אינג' חייפץ.

 

אינג' חייפץ הוביל את עבודת הקמת ופיתוח המודל על כל שלביו ומרכיביו במשך תקופה של למעלה מ-10 שנים. במסגרת זו, כתב אינג' חייפץ תוכנות ייעודיות וייחודיות אשר מהוות את בסיס המודל ולא ניתן לעשות שימוש מקצועי (להריץ) את המודל בלעדיהן.  

 

נוכח הנסיבות המיוחדות הנוגעות לעניין, ובדגש על העובדה כי אינג' חייפץ הקים ופיתח את המודל (שכן המודל מבוסס על תוכנות ייחודיות אותן כתב בעצמו במהלך עבודת הפיתוח והקמת המודל) הלכה למעשה לאורך השנים, והינו הגורם היחיד שמכיר את כל מרכיביו ויכולותיו הייחודיות, הוארכה ההתקשרות עם אינג' חייפץ החל משנה זו ועד לשנת 2016.  

 

בהקשר זה יצוין, כי אינג' חייפץ, כמי שהקים ופיתח את המודל, מהווה מוקד ידע מקצועי, בלעדי וייחודי בכל הנוגע לפיתוח המודל ועדכונו, הן במישור תכנות לצורך פיתוח/תחזוקת המודל והן במישור הפעלת/פיתוח יישומיו וכן גורם המספק תמיכה הכרחית לצוות הפיתוח והתחזוקה של המודל בחברה (עבודת צוות המודל איננה יכולה להתבצע ללא תמיכתו של אינג' חייפץ). כאמור לעיל, העובדה כי התוכנות הייחודיות והמורכבות עליהן מבוסס המודל, הן תוכנות שנכתבו על ידי אינג' חייפץ בעצמו לאורך שנות הקמת ופיתוח המודל מדברת בעד עצמה בהקשר זה. עוד יצוין, כי מרכיבי המודל לכשעצמם מתועדים בדוחות מקצועיים, אולם לא ניתן לתעד באופן פרטני את התוכנות הייחודיות הרבות שנכתבו על ידי אינג' חייפץ לאורך השנים עקב מורכבותן הרבה.

 

לאור האמור לעיל, ולאחר הבנת כל המשמעויות העולות מקבלת השירותים מאינג' חייפץ ומיכולותיו הייחודיות, החברה סבורה כי אינג' חייפץ הינו הספק היחידי המסוגל להמשיך בעבודת פיתוח, עדכון ותחזוקת המודל לצורך המשך עבודה סדירה של המודל.

 

היקף ההתקשרות: היקף ההתקשרות שבכוונת החברה לצורך המשך עבודת פיתוח, עדכון ותחזוקת המודל הנו בהתאם לשעות העבודה בפועל ועל פי תעריפי החשב הכללי, והכל בהתאם להחלטת החברה וכל עוד המודל מופעל ומתוחזק על ידי החברה.

פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר,  ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.