Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 31/19 לייצור, אספקה, והצבה של מבנים טרומיים לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 04.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
05.05.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
31/19

מכרז מסגרת מס' 31/19 לייצור, אספקה, והצבה של מבנים טרומיים לחברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לאספקת מבנים טרומיים במסגרת פרויקטים שונים שהחברה מקדמת, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
לאור המורכבות המיוחדת הכרוכה בביצוע העבודות נשוא המכרז, חשיבותן ומהותן, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר, כדלקמן:
2.1. קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בענף 100 או בענף 140;
2.2. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3. בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כקבלן ראשי, בייצור, אספקה והצבה של לפחות 5 מבנים טרומיים עבור מזמינים ציבוריים, אשר שטחו של כל אחד מהמבנים הנ"ל הנו 45 מ"ר לפחות;
2.4. בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בטיפול סטטוטורי הנדרש לצורך הצבתם ואכלוסם של שלושה מבנים טרומיים לפחות;
2.5. ביצע עבודות הנדסה אזרחית בקשר עם הצבת מבנים טרומיים באתר מזמין העבודה (כגון: ביסוס, חיבור לתשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב, גמר ופיתוח, התקנת מערכות וכו'), בהיקף כספי שנתי ממוצע של לפחות 500,000 ₪ (לפני מע"מ) בשנים 2015, 2016 ו- 2017;
2.6. אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.7. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש המציעים יתקיים ביום 17.4.2019 בשעה 9:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.

6. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום 28.4.2019 בשעה 12:00 בדוא"ל karins@ayalonhw.co.il ובדוא"ל gilads@ayalonhw.co.il .

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון, לא יאוחר מיום 5.5.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.