Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונה להתקשרות ספק יחיד חו"ל עם חברת 4Active systems לרכש דמיים לניסויי רכב

תאריך פרסום המכרז 16.05.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
16.05.2019
12:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונה להתקשרות ספק יחיד חו"ל עם חברת 4Active systems לרכש דמיים לניסויי רכב

1. ועדת המכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על חברת 4Active systems האוסטרית (להלן: "הספק") כספק מחו"ל לעניין אספקת ציוד דמיים לניסויי רכב. בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").
2.הדמיים המיוצרים על ידי הספק מדמים (בהיבט הפרמטרים הפיזיקאליים שלהם) אנשים, חיות וכו' כשהם נצפות על ידי סנסורים מסוגים שונים – מצלמות, מכמ"ים וLidar-. דמיים אלה משמשים גם לניסויי תאונות וריסוק בינלאומיים ועומדות בתקנים מחמירים.
3.בכוונת החברה לרכוש שלוש בובות (ילד, מבוגר וצבי) כולל משלוח לארץ, ע"ס 24,000€, ומסגרת ההתקשרות הכללית מול החברה הינה כ- 50,000€
(200,000 ש"ח), בתוקף לשנתיים ממועד פרסום הודעה זו.
4. גורם הסבור כי ביכולתו לספק את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל eldads@ayalonhw.co.il לידי אלדד שחם, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.
5. ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את החלטתה.