Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון בע"מ להתקשר עם חברת דואר ישראל כספק יחיד לעניין העברת נתוני נסיעות רב קו

תאריך פרסום המכרז 04.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
30.07.2019
16:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון בע"מ להתקשר עם חברת דואר ישראל

 

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להכריז על כספק יחיד לעניין העברת נתוני נסיעות רב קו בפרויקט אלטרנתיב, בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

 

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

 

תקופת ההתקשרות הינה ל-7שנים.

סכום ההתקשרות הינו:

כ-314,640 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור פיתוח מערכת;

כ- 41,400 ₪ לשנה (לא כולל מע"מ) עבור תחזוקה.

 

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל shanim@ayalonhw.co.il  לידי הגב' שני מנדל, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ(  , איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א()2 )לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

 

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותיתן את הח