Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת 69/19 למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של מדפסות משרדיות, מדפסות רב תכלתיות וציוד מתכלה

תאריך פרסום המכרז 03.10.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
21.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
69/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה, מדפסות  רב תכליתיות וציוד מתכלה.

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 36 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
 • המציע הינו משווק מורשה מטעם יצרן או יבואן המדפסות המוצעות על ידו ומורשה מטעם היצרן להעניק שירותי תחזוקה עבור המדפסות הנ"ל.
 • החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע הינו בעל ניסיון של 36 חודשים רצופים לפחות במתן שירותי אספקת, התקנת ותחזוקת מדפסות ל-3 לקוחות לפחות, כאשר עבור כל לקוח הוענקו השירותים ל- 35 מדפסות לכל הפחות, ולקוח אחד לפחות הינו בעל משרדים ו/או סניפים הפרוסים בשלוש ערים שונות לפחות.
 • המציע התקין עבור לפחות חמש (5) לקוחות את מערכת בקרת ההדפסות המוצעת על ידו.
 • למציע מערך שירות ותחזוקה הניתן על ידי 3 אנשי צוות לפחות בתקופה של 36 חודשים רצופים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

איש צוות  – עובד המועסק על ידי המציע ביחס "עובד – מעסיק" או הקשור עם המציע בהסכם התקשרות שיעמוד בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות עם המציע.

 • למציע מערך תמיכה טכנית טלפוני בתקופה של 36 חודשים רצופים שקדמו למועד הגשת ההצעות.
 • למציע מעבדה לתיקון מדפסות וציוד העומדת בדרישות המפורטות במפרט הטכני (מסמך ג' למסמכי המכרז).
 • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 31.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"לtalc@ayalonhw.co.il  תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 4. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 14.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 7. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.