Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 50/19 להשכרה ותחזוקה של מכונות קפה על בסיס פולי קפה ואספקה של פולי קפה למשרדי חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 19.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
17.07.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
50/19

מכרז מס' 50/19 להשכרה ותחזוקה של מכונות קפה על בסיס פולי קפה ואספקה של פולי קפה למשרדי חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי השכרה ותחזוקה של מכונות קפה על בסיס פולי קפה ואספקה של פולי קפה למשרדי חברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה למכרז מציע העונה, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 המציע מחזיק באישור תקף מטעם יצרן מכונות הקפה המוצעות על ידו במכרז, לשיווק ותחזוקת מכונות הקפה;
2.3 פולי הקפה המוצעים הינם בעלי בעל תעודת כשרות בתוקף מאת הרבנות הראשית לישראל, או מי שהוסמך על ידה למתן תעודות כשרות בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג 1983;
2.4 בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי השכרה ותחזוקת מכונות קפה וכן אספקת פולי קפה לשלוש (3) לקוחות לפחות, במשך תקופה רציפה של 12 חודשים לפחות, ובהיקף מינימלי של 10 מכונות קפה ו- אספקה של 40 ק"ג פולי קפה בממוצע לחודש ו/או 2,000 קפסולות קפה בממוצע לחודש;
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 17.7.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).