Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 1/19 לאספקת מוצרי מזון וכיבוד לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 11.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.05.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
1/19

מכרז מס' 1/19 לאספקת מוצרי מזון וכיבוד לחברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לאספקת מוצרי מזון וכיבוד, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של עד 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעה למכרז זה, רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהענקת שירותי אספקת מוצרי מזון וכיבוד באמצעות אתר מקוון ("שירותי אספקת מזון"), העונים על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.2.1 שירותי אספקת המזון הוענקו לשלושה גופים/ארגונים לפחות;
2.2.2 שירותי אספקת המזון הוענקו למשך תקופה מצטברת של 24 חודשים ובמשך 12 חודשים רצופים לפחות;
2.2.3 ההיקף הכספי השנתי של שירותי אספקת המזון שהוענקו לכל אחד משלושת הגופים/הארגונים כאמור, הנו 150,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות;
2.3 בעל רישיון עסק תקף לממכר פרטי מזון ארוזים, בהתאם לפריט 4.7(ב) ו/או 4.7(ד) לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.
2.4 בעל תעודת כשרות בתוקף, על שמו, מאת הרבנות.
2.5 בעל אתר אינטרנט המאפשר ביצוע הזמנות באופן מקוון, ומעקב אחר הזמנות ותשלומים, העונה על כל דרישות אבטחת המידע והפרטיות על פי כל דין.
2.6 בעל סניף אחד לפחות או יכולת הפצה לכל אחת מהערים הבאות: ראשון לציון, תל אביב, חיפה ובאר שבע.
2.7 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים
2.8 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש מציעים יתקיים ביום 5.5.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה, רחוב נים 2, בניין עזריאלי ראשונים, ראשל"צ. השתתפות במפגש מציעים אינה חובה.

6. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה תתקבלנה לא יאוחר מיום לא יאוחר מיום 7.5.2019 בשעה 12:00 בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il .

7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 19.5.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.