Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 89/19 לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי, עריכת סקרי שוק ומחקר אסטרטגי בתחום המכרזים וההתקשרויות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 24.12.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
15.03.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
89/19

מכרז מס' 89/19

לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי, עריכת סקרי שוק ומחקר אסטרטגי בתחום המכרזים וההתקשרויות עבור חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ, מחקר וליווי בתחום המכרזים וההתקשרויות, הכל כמפורט במסמכי המכרז, וכדלקמן:

  1. תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

  1. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

"המציע"

2.1   המציע הינו תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל במועד הגשת ההצעות למכרז.

2.2   המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.3   המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

2.4   המציע מעסיק בעצמו (כשכיר או שותף במציע), או קשור בהסכם התקשרות עם לפחות שלושה אנשי צוות העונים לכל הדרישות המפורטות בתנאי הסף של האשכול הרלוונטי שלהלן:

או

לפחות שישה אנשי צוות העונים לכל הדרישות המפורטות בתנאי הסף של שני האשכולות שלהלן):

2.4.1          אשכול א' – יעוץ וליווי הליכי מכרזים ו/או התקשרויות בתחום התשתית ו/או הטכנולוגיה:

2.4.2          "ראש הצוות"

2.4.3     שותף במציע שתחום התמחותו הינו מתן שירותי הייעוץ כאמור.

2.4.4      בעל השכלה אקדמית של תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, או ראיית חשבון;

2.4.5     בעל ניסיון של 7 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במהלכן העניק המציע שירותי כתיבה או ליווי או ייעוץ כלכלי, פיננסי או משפטי במכרזי טכנולוגיה או תשתית, כמובנם להלן, במשך שנתיים, ובהתאם לפירוט שלהלן :

2.4.5.1    לפחות 3 מכרזי תשתיות, אשר היקף כל אחד מהם הוא 50 מיליון ₪ ומעלה;

2.4.5.2    לפחות 3 מכרזי טכנולוגיה כמובנם להלן;

2.4.5.3    העניק שירותים כאמור בסעיף 4.5.2, במשך שנתיים לפחות עבור 2 גופים ציבוריים שונים לפחות;

2.4.6          "יועץ בכיר":

2.4.7     בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים או ראיית חשבון;

2.4.8     בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי כתיבה או ליווי או ייעוץ כלכלי, פיננסי או מסחרי של שנתיים לפחות במכרזי טכנולוגיה או תשתית, כמובנם להלן, במסגרת 2 מכרזים כאמור לפחות (ניתן להציג 2 מכרזים בתחום התשתית או 2 מכרזים בתחום הטכנולוגיה או אחד מכל סוג);

2.4.9          "איש צוות נוסף":

2.4.10 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, מימון, סטטיסטיקה.

2.4.11 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי כתיבה או ליווי או ייעוץ או ליווי כללי / פיננסי במכרז אחד לפחות של טכנולוגיה או תשתית.

2.4.2         אשכול ב' –  יעוץ וליווי הליכי מכרזים ו/או התקשרויות בפרויקטי זכיינים, DB,  PPP  וכיו"ב:

2.4.2.1    "ראש צוות" העונה על כל הדרישות שלהלן:

2.4.2.2    שותף במציע שתחום התמחותו הינו מתן שירותי הייעוץ כאמור.

2.4.2.3    בעל השכלה אקדמית של תואר שני לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול, הנדסה או ראיית חשבון;

2.4.2.4    בעל ניסיון של 7 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי ייעוץ כלכלי, פיננסי או מסחרי במכרזי טכנולוגיה או תשתיות (פרויקטים תקציביים או זכיינות או תכנון ביצוע, כמובנם להלן);

2.4.2.5    הניסיון המוצג בסעיף 4.8.3 יוצג באמצעות 3 מכרזים או פרויקטים כאמור, בהיקף של: שני פרויקטים מעל 350 מיליון ₪ ופרויקט אחד לפחות מעל מיליארד ₪;

2.4.2.6    שירותי הייעוץ ניתנו במכרזים המפורטים כאמור בסעיף 4.8.3 לפחות לתקופה של שנתיים לפחות בכל אחד מהם, עבור 2 גופים ציבוריים שונים לפחות או עבור זוכה במכרז שפרסם גוף ציבורי ((במקרה שכזה יש להראות שני פרויקטים נפרדים עבור אותו זוכה או שני פרויקטים נפרדים עבור שני זוכים נפרדים));

2.4.2.2    יועץ בכיר מכרזי זיכיון העונה על כל הדרישות שלהלן:

2.4.2.3    בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, תעשיה וניהול או ראיית חשבון;

2.4.2.4    בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי ייעוץ כלכלי, פיננסי או מסחרי במכרזי תשתיות בתחום הזיכיון, כמובנם להלן, במסגרת מכרז אחד מתחום הזיכיון לפחות, בהיקף של מיליארד ₪ לפחות, עבור גוף ציבורי אחד לפחות או עבור זוכה במכרז זכייני של גוף ציבורי;

2.4.2.3    איש צוות נוסף – מכרזי זיכיון  העונה על כל הדרישות שלהלן:

2.4.2.4    בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, כלכלה, מנהל עסקים או ראיית חשבון;

2.4.2.5    בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, במתן שירותי ייעוץ כלכלי, פיננסי או מסחרי במכרז תשתיות בתחום הזיכיון, כמובנם להלן, במסגרת מכרז תשתיות בתחום הזיכיון אחד לפחות;

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. מפגש מציעים יתקיים בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון. הודעה מתאימה תישלח למשתתפים.
  4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 9.1.2020 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: rachelizz@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
  5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 23.1.2020 עד השעה 12:00.
  6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.