Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות ספק יחיד- חברת טופ רמדור בע"מ

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעה בזאת החברה על כוונתה להתקשר עם חברת טופ רמדור בע"מ ("רמדור"), כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

ההתקשרות המבוקשת הנה לצורך שדרוג מערכות (מודולים) ניהול הקבלנים והמתכננים הקיימות של החברה ורכישת מודול תקציב ומודול חברת בקרה אשר יוכלו לעבוד עם המודולים האמורים.

חוות הדעת:

כיום החברה מנהלת את הפרויקטים המנוהלים על ידה באמצעות שתי מערכות נפרדות – מודול קבלנים של חברת רמדור ומודול מתכננים של חברת מירקם. לאור העובדה שהמדובר במודולים מיושנים שאינם מתאימים עוד לכל צרכי החברה ולאור העובדה כי מודול הקבלנים הקיים אינו נתמך עוד בידי חברת רמדור נדרשת החברה לשדרגם במודולים חדשים יותר. מכיוון שהמערכות הקיימות הנן מערכות תפעוליות ושמורים בהן מידע ונתונים רבים ביותר, הנדרשים לחברה במהלך העסקים הרגיל, הרי שבמקרה שבו המודולים האמורים יהיו של חברות אחרות, תידרשנה הסבות רבות של כל הנתונים מהמערכות הקיימות למערכות החדשות וקיים סיכון גדול ביותר לאי הצלחת ההסבות ו/או לאיבוד מידע רב, דבר שיביא לפגיעה קשה ביותר ביכולתה של החברה לנהל את הפרויקטים שבניהולה. לאור זאת, סבורה החברה כי קיימת חשיבות ראשונה במעלה לצמצום הסיכון הטמון בהליך הסבות שכזה. לפיכך, החברה בחנה את יכולתן של שתי החברות שמספקות כיום את המערכות לחברה לספק לחברה פתרון כולל ואחיד לשדרוג שתי המערכות הקיימות, כאשר פתרון זה יידע להתממשק בעתיד גם למודולים של תקציב וחברת בקרה. בדרך זו מצטמצמת החשיפה לסיכון הטמון בהסבת נתונים בכ-50%, באופן שלכל היותר תידרש הסבת נתונים ממערכת אחת בלבד. בנוסף, במסגרת התקציב העומד לרשות החברה לצורך ביצוע השדרוגים כאמור אין ביכולת החברה להיכנס לפרויקטי פיתוח תוכנה, הטומנים בחובם סיכון משמעותי של אי הצלחה. לפיכך החברה בחנה את הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים כיום של החברות האמורות אשר ניתן להטמיעם ללא צורך בפיתוח. מהבדיקה האמורה עלה, כי רק חברת רמדור מסוגלת לספק את הפתרון הנדרש לחברה כאמור.

היקף ההתקשרות: היקף התקשרות שבכוונת החברה לאשר בשלב זה הנו לצורך ביצוע שדרוג מודול קבלנים בלבד והוא עומד על  168,500₪ (לפני מע"מ). מעבר לכך תשלם החברה החל מ- 1.10.16 סך שנתי של כ- 80,000 (לפני מע"מ) בגין רישוי שנתי.

פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר,  ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.