Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי 54/19 למתן שירותי תרגום

תאריך פרסום המכרז 02.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
28.07.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
54/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תרגום, כדלקמן:

 1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר, במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:

 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
 • החל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
 • המציע העניק ל- 2 גופים לפחות שירותי תרגום מסמכים בהיקף כספי שנתי ממוצע בסך של 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ) מהשפה העברית ל- 2 שפות לפחות מבין השפות הבאות: אנגלית ו/או ערבית ו/או רוסית ו/או אמהרית ו/או צרפתית;
 • המציע תרגם מסמכים בתחומי התחבורה, התשתיות וההנדסה בהיקף כספי שנתי ממוצע בסך של 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) מהשפה העברית לאחת או יותר מהשפות הבאות: אנגלית, ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית.
 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
 • המציע מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ובעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 11.7.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: morane@ayalonhw.co.il , תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

 

 1. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צוזאת לא יאוחר מיום 22.7.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
 2. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 3. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).