Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר"

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
37-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" במטרופולין תל אביב, כדלקמן:
1. בכוונת נתיבי איילון להתקשר עם מציעים זוכים, אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז ויוכרזו כזוכים במכרז, וזאת בחלוקה לשתי קטגוריות, כמפורט להלן.
2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
3. תנאי סף:
לאור המורכבות המיוחדת הכרוכה בביצוע העבודות נשוא המכרז, חשיבותן ומהותן, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר (בחלוקה לפי הקטגוריה אליה מגיש המציע את הצעתו), כדלקמן:
3.1 תנאי סף כלליים (נדרש ביחס לשתי הקטגוריות):
3.1.1 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך של 1,000,000 ש"ח (במילים: מיליון שקלים חדשים), כמפורט במסמכי המכרז;
3.1.2 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
3.1.3 השתתפות חובה במפגש מציעים.
3.2 קטגוריה א':
3.2.1 מציע העונה על התנאים הבאים במצטבר:
עמידה בדרישות הרישיון והסיווג הקבלני
3.2.1.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג)5;
3.2.1.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הקבוע בסעיף ‎3.2.1.1 לעיל;
ניסיון בביצוע פרויקטים תחבורתיים עירוניים
3.2.1.3 בעל ניסיון משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות שני פרויקטים תחבורתיים עירוניים שהסתיימו, בהיקף כספי מצטבר של 50 מיליון ש"ח לפחות, כאשר היקפו הכספי של לפחות פרויקט אחד הינו 18 מיליון ש"ח לפחות והיקפו הכספי של כל אחד מבין יתר הפרויקטים המוצגים הינו 8 מיליון ש"ח לפחות, ובוצעו במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים עבודות סלילת כבישים, תשתיות עירוניות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
ניסיון בביצוע פרויקט תחבורתי בעל היקף משמעותי
3.2.1.4 בעל ניסיון משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות פרויקט תחבורתי אחד שהסתיים, בהיקף כספי של 30 מיליון ש"ח לפחות;
עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
[א] בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2014, 2015 ו-2016;
[ב] בעל הון עצמי של לפחות 12,000,000 ש"ח (במילים: שניים עשר מיליון שקלים חדשים), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2016;
[ג] הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשנים 2014, 2015, ו- 2016, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);
[ד] אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
3.3 קטגוריה ב':
3.3.1 מציע העונה על התנאים הבאים במצטבר:
עמידה בדרישות הרישיון והסיווג הקבלני
3.3.1.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200(ג)5 או בסיווג 200(ג)4;
3.3.1.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הקבוע בסעיף 3.3.1.1 לעיל;
ניסיון בביצוע פרויקטים תחבורתיים עירוניים
3.3.1.3 בעל ניסיון משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות שני פרויקטים תחבורתיים עירוניים שהסתיימו, בהיקף כספי מצטבר של 30 מיליון ש"ח לפחות, כאשר היקפו הכספי של פרויקט אחד הינו 10 מיליון ש"ח לפחות והיקפו הכספי של כל אחד מבין יתר הפרויקטים המוצגים הינו 5 מיליון ש"ח לפחות, ובוצעו במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים עבודות סלילת כבישים, תשתיות עירוניות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב) והסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע העבודות;
ניסיון בביצוע פרויקט תחבורתי בעל היקף משמעותי
3.3.1.4 בעל ניסיון משנת 2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בביצוע של לפחות פרויקט תחבורתי אחד שהסתיים, בהיקף כספי של 15 מיליון ש"ח לפחות;
3.3.1.5 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
[א] בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 20,000,000 ש"ח (במילים: עשרים מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2014, 2015 ו-2016;
[ב] בעל הון עצמי של לפחות 6,000,000 ש"ח (במילים: שישה מיליון שקלים חדשים), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2016;
[ג] הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשנים 2014, 2015, ו- 2016, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);
[ד] אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.
5. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 31.12.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש המציעים יתקיים ביום 28.11.2017 בשעה 10:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.