Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 80/22 לקבלת מידע בדבר קיומן ומאפייניהן של תוכנות לניהול ובקרת רמזורים

תאריך פרסום המכרז 01.12.2022
תאריך אחרון להגשת מועמדות
02.01.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
80/22

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 80/22 לקבלת מידע בדבר קיומן ומאפייניהן של  תוכנות לניהול ובקרת רמזורים

  1. חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון" ו/או "החברה") היא חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה אשר אחראית בין היתר על הקמה והפעלה של מרכזים לניהול ובקרת התנועה במטרופולינים של תל אביב, חיפה ובעתיד גם ערים נוספות (להלן "המנת"מים").
  2. לצורך ניהול המנת"מים, החברה מבקשת לקבל מידע בדבר החלופות העומדות לרשותה בבואה להשתמש ביישום ממוחשב לניהול ובקרה של רמזורים (להלן "תוכנת הניהול"), אליו יחוברו, בפרק זמן קצר למדי (ע"מ להבטיח רציפות תפעולית של המנתמ"ים), מאות רמזורים מרשויות מקומיות שונות בפרק זמן קצר למדי, והכל כפי שמפורט במסמכי הקול הקורא.
  3. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
  4. על אף שאין מדובר במכרז או בהליך דמוי מכרז, ולמען הנוחות בלבד, פנייה זו תתנהל באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") ואשר כתובתו הינה https://bids.dekel.co.il/ayalon. לא יתקבלו פניות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
  5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 11.12.2022 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות מערכת הדקל .
  6. הגשת מענה לפניה. את הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 02.01.2023 עד השעה 12:00 באמצעות מערכת הדקל.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.
  8. יובהר כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליך מכרזי ו/או הליך תחרותי כלשהו ולפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, בהתאם למפורט בה, ובעקבות קבלת המידע תשקול החברה את המשך פעולותיה בנוגע להתקשרויות עתידיות או קיימות ומתכונתן. יש לקרוא בעיון את כל ההבהרות במסמכי הקול הקורא.