Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) 8/20 למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים

תאריך פרסום המכרז 26.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
03.03.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/20

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) 8/20 למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מודלים וביצוע בדיקות תחבורתיות באמצעות מודלים, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת, כמפורט במסמכי המכרז.
מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.2 מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם איש צוות, העומד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:

1) בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמאי מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: במדעי החברה ו/או מדעי הטבע ו/או הנדסה ו/או אדריכלות ו/או גיאוגרפיה ו/או כלכלה;

2) החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות ביצע לפחות 5 בדיקות תחבורתיות (כהגדרתן להלן) באמצעות מודל תחבורתי סטטי ו/או מודל דינמי ו/או מודל מיקרוסימולציה, באמצעות תוכנה ייעודית להפעלת מודלים תחבורתיים;

– או לחלופין –

בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בפיתוח מודלים של תחבורה באמצעות תכנות בשפת מאקרו של אחת או יותר מהבאים: תכנת EMME ; שפת PYTHON ; שפת VBA ; שפת GISDK שלTRANSCAD. ; תשומת לב המציעים לסעיף ג' ב"הגדרות והבהרות ביחס לתנאי הסף".

2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.4 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה: https://bids.dekel.co.il/ayalon.  (להלן: "כתובת האתר המקוון") המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. מפגש מציעים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש מציעים יתקיים ביום 3.2.2020 בשעה 12:00. המפגש ייערך במשרדי חברת נתיבי איילון במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון. המשתתפים מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.

6. שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 9.2.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

7. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 23.2.2020. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.