Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

Down-Wind

אחת החברות הוותיקות בתחום (הוקמה ב-2010), מייצרת ומפתחת רב-להב מתקדם. בין היתר MAD1 המסוגל לשאת מטען מועיל של כ-15 ק"ג. החברה עוסקת במתן פתרונות כוללים ללקוחותיה, לרבות: ייצור, פיתוח, אינטגרציית יכולות/מערכות מלאה, הדרכה, ניסויים (קרקעיים ואוויריים), שירותי הטסה ושירותים טכניים, רגולציה אווירית, לוגיסטיקה אווירית (תיאומים ותעבורה) וקרקעית. 

img