Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[377] ממונה ביקורת פנימית

ראשון לציון
משרה מלאה
תפקידי מטה

על התפקיד:

 • זרוע של המבקר הפנימי של החברה תוך אחריות לפיקוח ובקרה על תקינות וחוקיות פעילות החברה, ובכלל זה, בחינת אפקטיביות הבקרות הפנימיות, ניהול תקין, טוהר מידות, חיסכון ויעילות.
 • ביצוע ביקורת פנימית בכלל תחומי פעילות החברה לרבות, גיבוש תוכנית ביקורת, ביצוע הביקורת, עריכת דוח ביקורת.
 • זיהוי וניתוח סיכונים וחשיפות בתהליכי העבודה.
 • בדיקת תקינות פעולות החברה ופעולות נושאי המשרה בה מבחינת עמידה בהוראות הדין ובהוראות רשות החברות הממשלתיות.
 • בחינת התאמת הבקרות הפנימיות לצרכי החברה ובחינת יעילותן.
 • בחינת מערכות המידע הממוחשבות וכן סיכוני אבטחת מידע.
 • מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי.
 • בדיקת ביצוע תיקון הליקויים העולים מדוח מבקר המדינה או בדוח של רשות פיקוח אחרת הרלוונטית לחברה.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות המבקר הפנימי של החברה.

דרישות סף:

 • בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שניתן לו אישור שקילות מאת הגוף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך, באחד התחומים הבאים: משפטים, חשבונאות, ביקורת פנימית וציבורית, כלכלה. לחלופין - הוסמך לשמש עורך דין ו/או רואה חשבון בישראל.
 • בעל לפחות שלוש שנות ניסיון בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת ב-6 שנים האחרונות.
 • שליטה מלאה ביישומי OFFICE (Excel; Word; Power Point).

דרישות המהוות יתרון:

 • ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת במשרד רו"ח, במהלך שש השנים האחרונות.
 • ניסיון של שנתיים בביצוע ביקורת פנימית ועריכת דוחות ביקורת בתחום התשתיות ו/או גוף מהמגזר הציבורי ו/או חברה ממשלתית.
 • רו"ח.
 • תואר שני במשפטים/ כלכלה/ מנהל עסקים/ ביקורת פנימית/ מדיניות ציבורית.
 • תכונות אישיות: כושר הבעה גבוה, יכולת כתיבה וניסוח ברמה גבוהה, עמידה בלו"ז ותנאי לחץ, יחסי אנוש מעולים, יסודיות, ראיה תהליכית, יכולת ניתוח והסקת מסקנות, יכולת עבודה עצמית ואסרטיביות.
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות.
לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון